วิศวกรรมย้อนกลับ

วิศวกรรมย้อนกลับ

by admin

วิศวกรรมย้อนกลับ

ถอดแบบจากงานตัวอย่างจริง ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีแบบทางวิศวกรรม  เพื่อทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเดิม เครื่องวัดเกียร์ของเราสามารถที่จะวัดข้อมูลเกียร์จากชิ้นงานตัวอย่างจริง เพื่อสร้างแบบทางวิศกรรมสำหรับการผลิตต่อไป หรือนำเกียร์ชุดเดิมทั้งชุดมาให้ทางบริษัทเรา ชุดเกียร์จะถูกแยกชิ้นส่วนและทำการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดีเหมือนเดิม